Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów gimnazjum i  liceum odbędzie się 1 września 2016 r.  o godzinie 9.00 w szkolnej hali sportowej (IGLO).

 

Czekamy na Was!

WAŻNA DOKUMENTACJA UCZNIA – OPINIE I ORZECZENIA

DOKUMENT

PRZYCZYNA WYDANIA

UPRAWNIENIA

ORGAN WYDAJĄCY

PODSTAWA WYDANIA DOKUMENTU

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Niepełnosprawność:

- uczniowie niesłyszący i słabo słyszący

- uczniowie niewidomi i słabo widzący

- uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- uczniowie z upośledzeniem umysłowym

- uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną

2. Niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

- specjalna organizacja nauki i metod pracy dostosowana do niepełnosprawności

- możliwość dostosowania warunków zdawania egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego i maturalnego)

- otrzymanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego opracowanego przez nauczycieli i specjalistów

- zajęcia rewalidacyjne (dla niepełnosprawnych), resocjalizacyjne (dla niedostosowanych społecznie) oraz socjoterapeutyczne (dla zagrożonych niedostosowaniem)

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna

- możliwość przedłużenia okresu kształcenia

poradnie psychologiczno - pedagogiczne

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę

- wniosek rodzica/prawnego opiekuna/ucznia pełnoletniego

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

- realizacja podstawy programowej w sposób dostosowany do aktualnego stanu zdrowia ucznia

- możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na terenie domu lub szkoły

poradnie psychologiczno - pedagogiczne

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę

- wniosek rodzica/prawnego opiekuna/ucznia pełnoletniego

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Uczniowie niepełnosprawni:

- upośledzenie umysłowe

- choroby psychiczne

- zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu

- choroby narządu wzroku

- epilepsja

- choroby układu oddechowego i krążenia

- choroby układu pokarmowego

- choroby układu moczowo – płciowego

- choroby neurologiczne

- inne, w tym schorzenia metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

- uprawnienia uzależnione od stopnia niepełnosprawności

- legitymacja szkolna uprawniająca do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego

- zaświadczenie dla rodzica/opiekuna uprawniające do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego

- uzyskania pomocy z PFRON oraz DŚR

Powiatowe Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

- potwierdzone kserokopie całej dokumentacji medycznej

- wniosek rodzica/prawnego opiekuna

Opinia
o pierwszeństwie przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

Uczniowie klasy III gimnazjum przewlekle chorzy – wady wzroku (większe niż +3,0D lub -4,0D), nasilone alergie, astma, opieka poradni  neurologicznej, kardiologicznej, laryngologicznej, ortopedycznej, endokrynologicznej i inne schorzenia o charakterze przewlekłym ograniczające wybór kierunku dalszego kształcenia

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnego stanu zdrowia ucznia

- pierwszeństwo przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z ustalenia regulaminu rekrutacji szkoły

poradnie psychologiczno - pedagogiczne

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę

- wniosek rodzica/prawnego opiekuna/ucznia pełnoletniego

Opinia psychologiczno – pedagogiczna

- Uczniowie z trudnościami w nauce

- Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

- Uczniowie z trudnościami wychowawczymi

- Uczniowie wybitnie uzdolnieni

- Uczniowie z wadą słuchu lub głęboką dysleksją

- Uczniowie ze schorzeniami niekwalifikującymi się do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- dostosowanie metod i form pracy, system oceniania ucznia do jego specjalnych potrzeb edukacyjnych

- dostosowanie warunków i form egzaminu zewnętrznego – gimnazjalnego i maturalnego – zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

 

- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

- zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnego stanu zdrowia ucznia

poradnie psychologiczno - pedagogiczne

- wniosek rodzica/prawnego opiekuna/ucznia pełnoletniego

 

 

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w przypadku ubiegania się o opinię ze względu na wadę słuchu lub inne problemy zdrowotne

Opracowały: pedagodzy J. Piłat, A. Dobrzycka

pielęgniarka szkolna: A. Smoleńska


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki