REGULAMIN

Korzystania, z szafek przeznaczonych do użytku przez uczniów Gimnazjum Nr 3 oraz II Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu, zwanego dalej Szkołą.

§ 1. Postanowienia ogólne:

1.      Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów Szkoły.

2.      Szafki stanowią własność Szkoły.

3.      Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w Szkole.

4.      Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.

5.      Każda szafka posiada dwa klucze. Jeden posiada użytkownik (uczeń). Drugi jest zabezpieczony przez administrację w szkole.

6.      Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

7.      Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.

8.      Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest u kierownika gospodarczego.

§ 2. Obowiązki Szkoły:

1.      Szkoła zapewnia konserwację i naprawę szafki.

2.      Pracownicy obsługi szkoły raz w roku, w trakcie trwania przerwy wakacyjnej czyszczą (myją) szafki szkolne.

§ 3. Zadania i obowiązki użytkowników szafek:

1.      Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

2.      Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.

3.      Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach szkolnych alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

4.      Zabrania się przechowywania przedmiotów nie związanych z czasem pobytu w szkole, w szczególności przedmiotów wartościowych, za utratę których Szkoła nie ponosi odpowiedzialności

5.      Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

6.      Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.

7.      Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.

8.      Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków i innych działań mających skutek trwały.

9.      Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innym użytkownikiem szafek, bez powiadomienia kierownika gospodarczego Szkoły.

10.  Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić kierownikowi gospodarczemu lud konserwatorowi.

11.  Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów. W przypadku pozostawienia jakichkolwiek rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostaną usunięte przez pracowników Szkoły.

12.  Za umyślne uszkodzenia szafki przez użytkownika odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice.

§ 4. Klucze i zasady i użytkowania:

1.      Każdy zamek posiada dwa klucze. Jeden otrzymuje użytkownik, drugi zostaje zabezpieczony przez kierownika gospodarczego.

2.      Klucz do szafki uczeń otrzymuje od kierownika gospodarczego po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i przekazaniu podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów egzemplarza umowy.

3.      Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w Szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.

4.      Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

5.      W przypadku zgubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.

6.      Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

7.      Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie.

§ 5. Zasady opłat:

1.      Wysokość kaucji za szafkę wynosi 150,00zł. za cały okres pobytu ucznia w Szkole. Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szafki. Każdy użytkownik otrzymuje w użytkowanie szafkę po dokonaniu wpłaty gotówką u kierownika gospodarczego.

2.      Kaucja może zostać pomniejszona o koszt dorobienia klucza w przypadku zgubienia lub naprawy szafki z winy użytkownika.

3.      Ustala się roczną opłatę za amortyzację szafek w wysokości 10,00zł. Oznacza to, że jeśli użytkownik korzystał z szafki przez np. 3 lata, następuje zwrot kaucji w wysokości 120,00zł.

4.      W przypadku krótszego okresu nauki w szkole niż przewidziany (np. zmiana szkoły) , zwrot kaucji jest proporcjonalny do okresu użytkowania, jeżeli nie wystąpiły okoliczności zmniejszające tę kwotę i pod warunkiem, że użytkownik znalazł nowego chętnego ucznia lub są osoby na liście oczekujących.

5.      W przypadku zakończenia całego cyklu nauki przez ucznia, uczeń otrzymuje zwrot kaucji pomniejszonej o kwotę amortyzacji, jeżeli nie wystąpiły okoliczności zmniejszające tę kwotę i pod warunkiem, że użytkownik znalazł nowego chętnego ucznia lub są osoby na liście oczekujących.

6.      Użytkownik posiada prawo do użytkowania oznaczonej numerem porządkowym szafki na okres nauki ucznia w Szkole po uprzednim wpłaceniu kaucji 150zł. W celu realizacji ww. prawa Szkoła po podpisaniu przez rodziców lub pełnoletniego użytkownika Oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu wydaje użytkownikowi klucze do wkładki zamykającej.

§ 6. Przypadki szczególne

1.      W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

2.      Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi pedagog. Sprawozdanie przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

3.      W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Pedagog ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.

4.      W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się między użytkownikami szafki. Dla Szkoły użytkownikiem jest ta osoba, której przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia się ze szkołą.

§ 7. Postanowienia końcowe:

1.      Regulamin wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez Prezydium Rady Rodziców
 i Dyrektora Szkoły.

2.      Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.      W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

 

Plik PDF: Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki