logo elblaskaszkolaeksperymentu

Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu

(Dotyczy II semestru roku szkolnego 2020/2021)

 1. Wsparcie dla uczniów
 1. Przewidywane są trzy formy wsparcia dla uczniów w postaci zajęć dodatkowych:
 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 3. kółka zainteresowań.

Wszystkie formy mogą być prowadzone w modułach: matematyka, geografia, chemia, biologia, fizyka.

 1. Warunki realizacji zajęć dla uczniów:
 1. grupa zajęciowa będzie składała się z 8 uczniów,
 2. średnia tygodniowa ilość zajęć dla uczniów będzie wynosiła 2,5 godz. dydaktyczne,
 3. dla każdej grupy zajęciowej przewidywane jest przeprowadzenie do 40 godz. dydaktycznych zajęć dodatkowych, które będą realizowane od marca 2021 r. do czerwca 2021 r.

Uczniowie będą mieli możliwość zdiagnozowania pod kątem predyspozycji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, tj.: odbędą indywidualne spotkania ze specjalistą (śr. 4h na ucznia), które wpisują się w obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkania będą polegały na udzielaniu wsparcia uczniom w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 1. Szkolenie dla nauczycieli

Wsparcie dla nauczycieli będzie realizowane poprzez przeprowadzenie szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego”.

Dzięki szkoleniu nauczyciele uzyskają umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania metodą eksperymentu na zajęciach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego w tym zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów. Przeszkolenie doskonalące umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, opartych na metodach analitycznych i badawczych, na eksperymencie, doświadczeniu, obserwacji ujętych w podstawie programowej z biologii, chemii, fizyki i geografii oraz matematyki zgodnie z zasadami metody naukowej i zachowaniem jej procedury.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą w 3 grupach:

Grupa I Matematyczna,

Grupa II Fizyczno-Chemiczna,

Grupa III Biologiczno-Geograficzna.

Grupy będą liczyły średnio po 10 nauczycieli. Każda grupa objęta będzie 48-godzinnym szkoleniem podzielonym na 6 dni szkoleniowych (średnio po 8 godzin dydaktycznych).

Szkolenie będzie podzielone na moduły:

 1. budowanie zespołu (integracja grupy) — 6 h,
 2. podstawy teoretyczne, w tym dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a także korzystania z e- podręczników i innych zasobów znajdujących się na m.in. na stronach internetowych www.ore.edu.pl, www.scholaris.pl – 8 h,
 3. część praktyczna, przeprowadzona z użyciem sprzętu dostępnego i zakupionego do pracowni szkolnych i pracowni międzyszkolnej – Elbląskiego Centrum Eksperymentu (ECE) -30 h,
 4. ewaluacja i rezultaty szkolenia – 4 h.

Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone wystawionym zaświadczeniem.

 1. Wsparcie dla rodziców

Wsparcie będzie udzielane poprzez potkania indywidualne dla rodziców, które będą miały charakter pomocy w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci (śr. 2h na rodzica). Zajęcia będą odbywały się w tygodniu po lekcjach, głównie w pracowniach szkolnych, w zależności od harmonogramu działalności szkoły.

 


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki